WE LOVE GIRLS WITH COOL CLOTHES AND A BRAVE HEART
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

Privacy Policy
 
TOPitm Kidswear B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van Uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 
Wij doen er alles aan om Uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TOPitm Kidswear houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in elk geval:

TOPitm Kidswear B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van Uw persoonsgegevens. Indien U na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens zoals op deze website vermeld.
 
Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
 
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door TOPitm Kidswear B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 Voor de bovenstaande doelstellingen kan TOPitm Kidswear B.V. de volgende persoonsgegevens van U vragen:

Uw persoonsgegevens worden door TOPitm Kidswear opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:
 
Maximaal 7 jaar na de laatst geplande bestelling of informatieaanvraag

Verstrekking aan derden
 
De gegevens die U aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van Uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door U verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.Tevens kunnen wij de persoonsgegevens delen met derden indien U ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 
Binnen de EU
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 
Minderjarigen
 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorgen of wettelijke vertegenwoordiger.
 
Bewaartermijn
 
TOPitm Kidswear B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
Beveiliging
 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van U te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens TOPitm Kidswear B.V. van Uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan een geheimhouding daarvan.

 
Rechten omtrent Uw gegevens
 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van U ontvangen hebben. Tevens kunt U bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft U het recht om de door U verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan Uzelf of in opdracht van U direct aan een andere partij. Wij kunnen U vragen om U te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
Mogen wij Uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door U gegeven toestemming hiertoe, dan heeft U altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 
Klachten
 
Mocht U een klacht hebben over de verwerking van Uw persoonsgegevens dan vragen wij U hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met U niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthouder op het gebied van privacybescherming.
 
Vragen
Als U naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!
 
Contactgegevens
 
TOPitm Kidswear B.V.
Tappersweg 29
2031ET Haarlem
Email: [email protected]